નામકરણ સંસ્‍કાર
Facebook0Twitter0StumbleUpon0Pinterest0Reddit0WhatsApp

નામકરણ સંસ્‍કાર
બાલ્‍યાવસ્‍થાના સંસ્‍કાર
બાલ્‍યાવસ્‍થાના સંસ્‍કારોમાં જાતકર્મ, નામકરણ, નિષ્‍ક્રમણ, અન્‍નપ્રાશન, ચૂડાકરણ અને કર્ણવેધ એ છ સંસ્‍કારોનો સમાવેશ થાય છે.
નામકરણ સંસ્‍કાર
नाखिलस्य व्यवहारहेतु शुभावहं कर्मसु भाग्यहेतु:
नाम्नैव कीर्ति लभते मनुष्यस्तत प्रशस्तं नामकर्म
નામ એ અખિલ વ્‍યવહારનો હેતુ છે, એ શુભ કર્મોમાં ભાગ્‍યનો હેતુ છે, નામથી જ મનુષ્‍ય કીર્તિ પ્રાપ્‍ત કરે છે, આથી નામકરણ અત્‍યંત પ્રશસ્‍ત છે.

પછીના જમાનામાં નક્ષત્રોને બદલે રાશિઓ પ્રચલિત થઇ. રાશિ ૧ર જ છે, તેથી દરેક રાશિના ફાળે સામાન્‍ય ફાળે ત્રણ કે બે જ અક્ષર આવે છે. જન્‍મના દિવસ અને સમયે ચંદ્ર જે રાશિમાં હોય તે રાશિ પરથી નિયત અક્ષરો પૈકીના કોઇ અક્ષરથી શરૂ થતું નામ પાડવામાં આવે છે. તે નિયત અક્ષરો નીચે મુજબ છેઃ-

About mehta.rekha

Greetings - I'm E Marketing Specialist. I have strong background in world of Internet based marketing with SEO/SEM and e business solutions.I'm passionate about showing fellow professionals how to develop powerful profitable e business website.

Visit web site:
http://rajtechnologies.com (company's website)
http://marketdecides.com (specially for internet marketing - tableless web design)
http://hostmepostme.com (web hosting services)
http://www.jeevanshailee.com
http://brahmsamaj.org (a brahmin community)

 
Spread the Word - brahm samaj
 
market decides
 
Brahmin Social Network
 
Sponsors
 
jeevanshailee
 
Recent Posts
 
 
Brahm Samaj Events