શ્રીમહાગણપતિ સહસ્ત્રનામાવલિ

શ્રીમહાગણપતિ સહસ્ત્રનામાવલિ

શ્રીમહાગણપતિ સહસ્ત્રનામાવલિ

ૐ ગણેશ્વરાય નમ:
ૐ ગણ-ક્રીડાય નમ:
ૐ ગણ-નાથાય નમ:
ૐ ગણાધિપાય નમ:
ૐ એક-દંષ્ટ્રાય નમ:
ૐ વક્ર-તુણ્ડાય નમ:
ૐ ગજ-વક્ત્રાય નમ:
ૐ મહોદરાય નમ:
ૐ લમ્બોદરાય નમ:
ૐ ધૂમ્ર-વર્ણાય નમ:
ૐ વિકટાય નમ:
ૐ વિધ્ન-નાયકાય નમ:( વિધ્ન-નાશનાય નમ:)
ૐ સુ-મુખાય નમ:
ૐ દુર્મુખાય નમ:
ૐ બુદ્ધાય નમ:
ૐ વિધ્ન-રાજાય નમ:
ૐ ગજાનનાય નમ:
ૐ ભીમાય નમ:
ૐ પ્રમોદાય નમ:
ૐ આમોદાય નમ:
ૐ સુરાનન્દાય નમ:
ૐ મદોત્કટાય નમ:
ૐ હેરમ્બાય નમ:
ૐ શમ્બરાય નમ:
ૐ શમ્ભવે નમ:
ૐ લમ્બ-કર્ણાય નમ:
ૐ મહા-બલાય નમ:
ૐ નન્દનાય નમ:
ૐ અ-લમ્પટાય નમ:
ૐ અ-ભીરવે નમ: (ભીમાય નમ:)
ૐ મેઘ-નાદાય નમ:
ૐ ગણજ્યાય નમ:
ૐ વિનાયકાય નમ:
ૐ વિરૂપાક્ષાય નમ:
ૐ ધીર-શૂરાય નમ:
ૐ વર-પ્રદાય નમ:
ૐ મહા-ગણપતયે નમ:
ૐ બુદ્ધિ-પ્રિયાય નમ:
ૐ ક્ષિપ્ર-પ્રસાદનાય નમ:
ૐ રૂદ્ર-પ્રિયાય નમ:
ૐ ગણાધ્યક્ષાય નમ:
ૐ ઉમા-પુત્રાય નમ:
ૐ અઘ-નાશનાય નમ:
ૐ કુમાર-ગુરવે નમ:
ૐ ઈશાન-પુત્રાય નમ:
ૐ મૂષક-વાહનાય નમ:
ૐ સિદ્ધિ-પ્રિયાય નમ:
ૐ સિદ્ધિ-પતયે નમ:
ૐ સિદ્ધાય નમ:
ૐ સિદ્ધિ-વિનાયકાય નમ:
ૐ અ-વિઘ્નાય નમ:
ૐ તુમ્બુરવે નમ:
ૐ સિંહ-વાહનાય નમ:
ૐ મોહિની-પ્રિયાય નમ:
ૐ કટંકાય નમ:
ૐ રાજ-પુત્રાય નમ:
ૐ શાલકાય નમ:
ૐ સિમ્મતાય નમ:
ૐ અમિતાય નમ:
ૐ કૂષ્માણ્ડ-સામ-સમ્ભૂતયે નમ:
ૐ દુર્જયાય નમ:
ૐ ધૂર્જયાય નમ:
ૐ જયાય નમ:
ૐ ભૂ-પતયે નમ:
ૐ ભુવન-પતયે નમ:
ૐ ભૂતાનાં પતયે નમ:
ૐ અવ્યયાય નમ:
ૐ વિશ્વ-કર્ત્રે નમ:
ૐ વિશ્વ-મુખાય નમ:
ૐ વિશ્વ-રૂપાય નમ:
ૐ નિધયે નમ:
ૐ ઘૃણયે નમ:
ૐ કવયે નમ:
ૐ કવીનામૃષભાય નમ:
ૐ બ્રહ્મણ્યાય નમ:
ૐ બ્રહ્મણસ્પનયે નમ:
ૐ જ્યેષ્ઠ-રાજાય નમ:
ૐ નિધિ-પતયે નમ:
ૐ નિધિ-પ્રિય-પતિ-પ્રિયાય નમ:
ૐ હિરણ્મય-પુરાન્ત:-સ્થાય નમ:
ૐ સૂર્ય-મણ્ડલ-મધ્યગાય નમ:
ૐ કરાહતિ-ધ્વસ્ત-સિન્ધુ-સલિલાય નમ:
ૐ પૂષ-દન્ત ભિદે નમ:
ૐ ઉમાંક-કેલિ-કુતુકિને નમ:
ૐ મુક્તિદાય નમ:
ૐ કુલપાલનાય નમ:
ૐ કિરીટિને નમ:
ૐ કુણ્ડલિને નમ:
ૐ હારિણે નમ:
ૐ વન-માલિને નમ:
ૐ મનો-મયાય નમ:
ૐ વૈમુખ્ય-હત-દૈત્ય-શ્રિયે નમ:
ૐ પાદાહતિ-જિત-ક્ષિતયે નમ:
ૐ સદ્યોજાત-સ્વર્ણ-મુઞ્જ-મેખલિને નમ:
ૐ દુર્નિમિત્ત-હૃતે નમ:
ૐ દુસ્સ્વપ્ને-હૃતે નમ:
ૐ પ્ર-સહનાય નમ:
ૐ ગુણિને નમ:
ૐ નાદ-પ્રતિષ્ઠિતાય નમ:
ૐ સુ-રૂપાય નમ:
ૐ સર્વ-નેત્રાધિ-વાસાય નમ:
ૐ વીરાસનાશ્રયાય નમ:
ૐ પીતામ્બરાય નમ:
ૐ ખણ્ડ-રદાય નમ:
ૐ ખણ્ડેન્દુ-કૃત-શેખરાય નમ:
ૐ ચિત્રાંક-શ્યામ-દશનાય નમ:
ૐ ભાલ-ચન્દ્રાય નમ:
ૐ ચતુર્ભુજાય નમ:
ૐ યોગાધિપાય નમ:
ૐ તારકસ્થાય નમ:
ૐ પુરૂષાય નમ:
ૐ ગજ-કર્ણકાય નમ:
ૐ ગણાધિ-રાજાય નમ:
ૐ વિજય-સ્થિરાય નમ:
ૐ ગજપતિ-ધ્વજિને નમ:
ૐ દેવ-દેવાય નમ:
ૐ સ્મર-પ્રાણ-દીપકાય નમ:
ૐ વાયુ-કીલકાય નમ:
ૐ વિપશ્ચિદ્-વરદાય નમ:
ૐ નાદોન્નાદ-ભિન્ન-બલાહકાય નમ:
ૐ વરાહ-રદનાય નમ:
ૐ મૃત્યુજ્યાય નમ:
ૐ વ્યાઘ્રાજિનામ્બરાય નમ:
ૐ ઇચ્છા-શક્તિ-ધરાય નમ:
ૐ દેવ-ત્રાત્રે નમ:
ૐ દૈત્ય-વિમર્દનાય નમ:
ૐ શમ્ભુ-વક્ત્રોદ્ભવાય નમ:
ૐ શમ્ભુ-કોપઘ્ને નમ:
ૐ શમ્ભુ-હાસ્ય-ભુવે નમ:
ૐ શમ્ભુ-તેજસે નમ:
ૐ શિવા-શોક-હારિણે નમ:
ૐ ગૌરી-સુખાવહાય નમ:
ૐ ઉમાંગ-મલજાય નમ:
ૐ ગૌરી-તેજો-ભુવે નમ:
ૐ સ્વર્ધુની-ભવાય નમ:
ૐ યજ્ઞ-કાયાય નમ:
ૐ મહા-નાદાય નમ:
ૐ ગિરિ-વર્ષ્મણે નમ:
ૐ શુભાનનાય નમ:
ૐ સર્વાત્મને નમ:
ૐ સર્વ-દેવાત્મને નમ:
ૐ બ્રહ્મ-મૂર્ધ્ને નમ:
ૐ કકુપ્-છુતયે નમ:
ૐ બ્રહ્માણ્ડ-કુમ્ભાય નમ:
ૐ ચિદ્-વ્યોમ-ભાલાય નમ:
ૐ સત્ય-શિરોરૂહાય નમ:
ૐ જગજ્જન્મ-લયોન્મેષ-નિમેષાય નમ:
ૐ અગ્નયર્ક-સોમ-દૃશે નમ:
ૐ ગિરીન્દ્રૈક-રદાય નમ:
ૐ ધર્માધર્મોષ્ઠાય નમ:
ૐ સામ-બૃંહિતાય નમ:
ૐ ગ્રહર્ક્ષ-દશનાય નમ:
ૐ વાણણી-જિહ્વાય નમ:
ૐ વાસવ-નાસિકાય નમ:
ૐ કુલાચલાંસાય નમ:
ૐ સોમાર્ક-ઘણ્ટાય નમ:
ૐ રૂદ્ર-શિરો-ધરાય નમ:
ૐ નદી-નદ-ભુજાય નમ:
ૐ સર્પાંગુલીકાય નમ:
ૐ તારકા-નખાય નમ:
ૐ ભ્રૂ-મધ્ય-સંસ્થિત-કરાય નમ:
ૐ બ્રહ્મ-વિદ્યા-મદોત્કટાય નમ:
ૐ વ્યોમ-નાભયે નમ:
ૐ શ્રી-હૃદયાય નમ:
ૐ મેરૂ-પૃષ્ઠાય નમ:
ૐ અર્ણવોદરાય નમ:
ૐ કુક્ષિસ્થ-યક્ષ-ગન્ધર્વ-રક્ષ:-કિન્નર-માનુષાય નમ:
ૐ પૃથ્વી-કટયે નમ:
ૐ સૃષ્ટિ-લિંગાય નમ:
ૐ શૈલોરવે નમ:
ૐ દસ્ર-જાનુકાય નમ:
ૐ પાતાલ-જંઘાય નમ:
ૐ મુનિ પદે નમ:
ૐ કાલાઙ્ગુષ્ઠાય નમ:
ૐ ત્રયી-તનવે નમ:
ૐ જ્યોતિર્મણ્ડલ-લાઙ્ગૂલાય નમ:
ૐ હૃદયાલાન-નિશ્ચલાય નમ:
ૐ હૃત્-પદ્મ-કર્ણિકા-શાલિ-વિયત્-કેલિ-સરોવરાય નમ:
ૐ સદ્-ભક્ત-ધ્યાન-નિગડાય નમ:
ૐ પૂજા-વારી-નિવારિતાય નમ:
ૐ પ્ર-તાપિને નમ:
ૐ કશ્યપ-સુતાય નમ:
ૐ ગણપાય નમ:
ૐ વિષ્ટપિને નમ:
ૐ બલિને નમ:
ૐ યશસ્વિને નમ:
ૐ ધાર્મિકાય નમ:
ૐ સ્વોજસે નમ:
ૐ પ્રથમાય નમ:
ૐ પ્રથમેશ્વરાય નમ:
ૐ ચિન્તા-મણિ-દ્વીપ-પતયે નમ:
ૐ કલ્પ-દ્રુમ-વનાલયાય નમ:
ૐ રત્ન-મણ્ડપ-મધ્યસ્થાય નમ:
ૐ રત્ન-સિંહાસનાશ્રયાય નમ:
ૐ તીવ્રા-શિરો-ધૃત-પદાય નમ:
ૐ જ્વાલિની-મૌલિ-લાલિતાય નમ:
ૐ નન્દા-નન્દિત-પીઠ-શ્રિયે નમ:
ૐ ભોગદા-ભૂષિતાસનાય નમ:
ૐ સકામ-દાયિની-પીઠાય નમ:
ૐ સ્ફુરદુગ્રાસનાશ્રયાય નમ:
ૐ તેજો-વતી-શિરો-રત્નાય નમ:
ૐ સત્યા-નિત્યા·વતંસિતાય નમ:
ૐ સ-વિઘ્ન-નાશિની-પીઠાય નમ:
ૐ સર્વ-શક્ત્યમ્બુજાશ્રયાય નમ:
ૐ લિપિ-પદ્મસનાધારાય નમ:
ૐ વિન્હ-ધામ-ત્રયાશ્રયાય નમ:
ૐ ઉન્નત-પ્રપદાય નમ:
ૐ ગૂઢ-ગુલ્ફાય નમ:
ૐ સંવૃત-પાર્ષ્ણિકાય નમ:
ૐ પીન-જંઘાય નમ:
ૐ શ્લિષ્ટ-જાનવે નમ:
ૐ સ્થૂલારવે નમ:
ૐ પ્રોન્નમત્-કટયે નમ:
ૐ નિમ્ન-નાભયે નમ:
ૐ સ્થૂલ-કુક્ષયે નમ:
ૐ પીન-વક્ષસે નમ:
ૐ બૃહદ્-ભુજાય નમ:
ૐ પીન-સ્કન્ધાય નમ:
ૐ કમ્બુ-કણ્ઠાય નમ:
ૐ લમ્બોષ્ઠાય નમ:
ૐ લમ્બ-નાસિકાય નમ:
ૐ ભગ્ન-વામ-રદાય નમ:
ૐ તુંગાય સવ્ય-દન્તાય નમ:
ૐ મહા-હનવે નમ:
ૐ હ્રસ્વ-નેત્ર-ત્રયાય નમ:
ૐ શૂર્પ-કર્ણાય નમ:
ૐ નિબિડ-મસ્તકાય નમ:
ૐ સ્તબકાકાર-કુમ્ભાગ્રાય નમ:
ૐ રત્ન-મૌલયે નમ:
ૐ નિરંકુશાય નમ:
ૐ સર્પ-હાર-કટી-સૂત્રાય નમ:
ૐ સર્પ-યજ્ઞોપવીત-વતે નમ:
ૐ સર્પ-કોટીર-કટકાય નમ:
ૐ સર્પ-ગ્રૈવેયકાંગદાય નમ:
ૐ સર્પ-કક્ષોદરાબન્ધાય નમ:
ૐ સર્પ-રાજોત્તરીયકાય નમ:
ૐ રક્તાય નમ:
ૐ રક્તામ્બર-ધરાય નમ:
ૐ રક્ત-માલ્ય-વિભૂષણાય નમ:
ૐ રક્તેક્ષણાય નમ:
ૐ રક્ત-કરાય નમ:
ૐ રક્ત-તાલ્વોષ્ઠ-પલ્લવાય નમ:
ૐ શ્વેતાય નમ:
ૐ શ્વેતામ્બર-ધરાય નમ:
ૐ શ્વેત-માલ્યય-વિભૂષણાય નમ:
ૐ શ્વેતાત-પત્ર-રૂચિરાય નમ:
ૐ શ્વેત-ચામર-વીજિતાય નમ:
ૐ સર્વાવયવ-સમ્પૂર્ણ-સર્વલક્ષણ-લક્ષિતાય નમ:
ૐ સર્વાભરણ-શોભાઢયાય નમ:
ૐ સર્વ-શોભા-સમન્વિતાય નમ:
ૐ સર્વ-મંગલ-માંગલ્યાય નમ:
ૐ સર્વ-કારણ-કારણાય નમ:
ૐ સર્વદૈક-કરાય નમ:
ૐ શાંર્ગિણે નમ:
ૐ બીજાપૂરિણે નમ:
ૐ ગદા-ધરાય નમ:
ૐ ઇક્ષુ-ચાપ-ધરાય નમ:
ૐ શૂલિને નમ:
ૐ ચક્ર-પાણયે નમ:
ૐ સરોજ-ભૃતે નમ:
ૐ પાશિને નમ:
ૐ ધૃતોત્પલાય નમ:
ૐ શાલિ-મંજરી-ભૃતે નમ:
ૐ સ્વ-દન્ત-ભૃતે નમ:
ૐ કલ્પ-વલ્લી-ધરાય નમ:
ૐ વિશ્વાભયદૈક-કરાય નમ:
ૐ વશિને નમ:
ૐ અક્ષ-માલા-ધરાય નમ:
ૐ જ્ઞાન-મુદ્રા-વતે નમ:
ૐ મુદ્ગરાયુધાય નમ:
ૐ પૂર્ણ-પાત્રિણે નમ:
ૐ કમ્બુ-ધરાય નમ:
ૐ વિધૃતાલિ-સમુદ્રકાય નમ:
ૐ માતુ-લુંગ-ધરાય નમ:
ૐ ચૂત-કાલિકા-ભૃતે નમ:
ૐ કુઠાર-વતે નમ:
ૐ પુષ્કરસ્થ-સ્વર્ણ-ઘટી-પૂર્ણરત્નાભિ-વર્ષકાય નમ:
ૐ ભારતી-સુન્દરી-નાથાય નમ:
ૐ વિનાયક-રતિ-પ્રિયાય નમ:
ૐ મહાલક્ષ્મી-પ્રિયતમાય નમ:
ૐ સિદ્ધલક્ષ્મી-મનોરમાય નમ:
ૐ રમા-રાકેશ-પૂર્વાંગાય નમ:
ૐ દક્ષિણોમા-મહેશ્વરાય નમ:
ૐ મહી-વરાહ-વામાંગાય નમ:
ૐ રતિ-કન્દર્પ-પશ્ચિમાય નમ:
ૐ આમોદ-મોદ-જનનાય નમ:
ૐ સ-પ્રમોદ-પ્રમોદનાય નમ:
ૐ સમેધિત-સમૃદ્ધિ-શ્રિયે નમ:
ૐ ઋદ્ધિ-સિદ્ધિ પ્રવર્તકાય નમ:
ૐ દત્ત-સૌમુખ્ય-સુમુખાય નમ:
ૐ કાન્તિ-કન્દલિતાશ્રયાય નમ:
ૐ મદના-વત્યાશ્રિતાઙ્ઘ્રયે નમ:
ૐ કૃત્ત-દૌર્મુખ્ય-દુર્મુખાય નમ:
ૐ વિઘ્ન-સમ્પલ્લવોપઘ્ન-સેવાય નમ:
ૐ ઉન્નિદ્ર-મદ-દ્રવાય નમ:
ૐ વિઘ્ન-કૃન્નિઘ્ન-ચરણાય નમ:
ૐ દ્રાવિણી-શક્તિ-સત્-કૃતાય નમ:
ૐ તીવ્રા-પ્રસન્ન-નયનાય નમ:
ૐ જ્વાલિની-પાલિતૈક-દૃશે નમ:
ૐ મોહિની-મોહનાય નમ:
ૐ ભોગ-દાયિની-કાન્તિ-મણ્ડિતાય નમ:
ૐ કામિની-કાન્ત-વક્ત્ર-શ્રિયે નમ:
ૐ અધિષ્ઠિત-વસુન્ધરાય નમ:
ૐ વસુન્ધરા-મદોન્નદ્ધ-મહાશંખ-નિધિ-પ્રભવે નમ:
ૐ નમદ્-વસુમતી-મૌલિ-મહાપદ્મ-નિધિ-પ્રભવે નમ:
ૐ સર્વ-સદ્ગુરૂ-સંસેવ્યાય નમ:
ૐ શોચિષ્કેશ-હૃદાશ્રયાય નમ:
ૐ ઈશાન-મૂર્ધ્ને નમ:
ૐ દેવેન્દ્ર-શિખાયૈ નમ:
ૐ પવન-નન્દનાય નમ:
ૐ અગ્ર-પ્રત્યગ્ર-નયનાય નમ:
ૐ દિવ્યાસ્ત્રાણાં પ્રયોગ-વિદે નમ:
ૐ ઐરાવતાદિ-સર્વાશા-વારણાવરણ-પ્રિયાય નમ:
ૐ વજ્રાદ્યસ્ત્ર-પરીવારાય નમ:
ૐ ગએ-ચણ્ડ-સમાશ્રયાય નમ:
ૐ જયાજય-પરીવારાય નમ:
ૐ વિજયા-વિજયાવહાય નમ:
ૐ અજિતાર્ચિત-પાદાબ્જાય નમ:
ૐ નિત્યાનિત્યાઽવતંસિતાય નમ:
ૐ વિલાસિની-કૃતોલ્લાસાય નમ:
ૐ શૌણ્ડી-સૌન્દર્ય-મણ્ડિતાય નમ:
ૐ અનન્તાનન્ત-સુખદાય નમ:
ૐ સુમંગલ-મંગલાય નમ:
ૐ ઇચ્છાશક્તિ-જ્ઞાનશક્તિ-ક્રિયાશક્તિ-નિષેવિતાય નમ:
ૐ સુભગા-સંશ્રિત-પદાય નમ:
ૐ લલિતા-લલિતાશ્રયાય નમ:
ૐ કામિની-કામનાય નમ:
ૐ કામ-માલિની-કેલિ-લાલિતાય નમ:
ૐ સરસ્વત્યાશ્રયાય નમ:
ૐ ગૌરી-નન્દનાય નમ:
ૐ શ્રી-નિકેતનાય નમ:
ૐ ગુરૂ-ગુપ્ત-પદાય નમ:
ૐ વાચા-સિદ્ધાય નમ:
ૐ વાગીશ્વરી-પતયે નમ:
ૐ નલિની-કામુકાય નમ:
ૐ વામા-રામાય નમ:
ૐ જ્યેષ્ઠા-મનોરમાય નમ:
ૐ રૌદ્રી-મુદ્રિત-પાદાબ્જાય નમ:
ૐ હુમ્બીજાય નમ:
ૐ તુંગ-શક્તિકાય નમ:
ૐ વિશ્વાદિ-જનન-ત્રાણાય નમ:
ૐ સ્વાહા-શક્તયે નમ:
ૐ સ-કીલકાય નમ:
ૐ અમૃતાબ્ધિ-કૃતાવાસાય નમ:
ૐ મદ-ઘૂર્ણિત-લોચનાય નમ:
ૐ ઉચ્છિષ્ઠ-ગણાય નમ:
ૐ ઉચ્છિષ્ઠ-ગણેશાય નમ:
ૐ ગણ નાયકાય નમ:
ૐ સાર્વકાલિક-સંસિદ્ધયે નમ:
ૐ નિત્ય-શૈવાય નમ:
ૐ દિગમ્બરાય નમ:
ૐ અનપાયાય નમ:
ૐ અનન્ત-દૃષ્ટયે નમ:
ૐ અપ્રમેયાય નમ:
ૐ અજરામરાય નમ:
ૐ અનાવિલાય નમ:
ૐ અ-પ્રતિરથાય નમ:
ૐ અચ્યુતાય નમ:
ૐ અમૃતાય નમ:
ૐ અક્ષરાય નમ:
ૐ અ-પ્રતર્ક્યાય નમ:
ૐ અક્ષયાય નમ:
ૐ અજય્યાય નમ:
ૐ અનાધારાય નમ:
ૐ અનામયાય નમ:
ૐ અમલાય નમ:
ૐ અમોઘ-સિદ્ધયે નમ:
ૐ અદ્વૈતાય નમ:
ૐ અઘોરાય નમ:
ૐ અપ્રતિમાનનાય નમ:
ૐ અનાકારાય નમ:
ૐ અબ્ધિ-ભૂમ્યગ્નિ-બલઘ્નાય નમ:
ૐ અવ્યક્ત-લક્ષણાય નમ:
ૐ આધાર-પીઠાય નમ:
ૐ આધારાય નમ:
ૐ આધારાધેય-વર્જિતાય નમ:
ૐ આખુ-કેતનાય નમ:
ૐ આશા-પૂરકાય નમ:
ૐ આખુ-મહારથાય નમ:
ૐ ઇક્ષુ-સાગર-મધ્યસ્થાય નમ:
ૐ ઇક્ષુ-ભક્ષણ-લાલસાય નમ:
ૐ ઇક્ષુ-ચાપાતિરેક-શ્રિયે નમ:
ૐ ઇક્ષુ-ચાપ-નિષેવિતાય નમ:
ૐ ઇન્દ્ર-ગોપ-સમાન-શ્રિયે નમ:
ૐ ઇન્દ્ર-નીલ-સમ-દ્યુતયે નમ:
ૐ ઇન્દીવર-દલ-શ્યામાય નમ:
ૐ ઇન્દુ-મણ્ડલ-નિર્મલાય નમ:
ૐ ઇધ્મ-પ્રિયાય નમ:
ૐ ઇડા-ભાગાય નમ:
ૐ ઇડા-ધામ્ને નમ:
ૐ ઇન્દિરા-પ્રિયાય નમ:
ૐ ઇક્ષ્વાકુ-વિઘ્ન-વિધ્વંસિને નમ:
ૐ ઇતિ-કર્ત્તવ્યતેપ્સિતાય નમ:
ૐ ઈશાન-મૌલયે નમ:
ૐ ઈશાનાય નમ:
ૐ ઈશાન-સુતાય નમ:
ૐ ઈતિઘ્ને નમ:
ૐ ઈષણા-ત્રય-કલ્પાન્તાય નમ:
ૐ ઈહા-માત્ર-વિવર્જિતાય નમ:
ૐ ઉપેન્દ્રાય નમ:
ૐ ઉડુ-ભૃન્મૌલયે નમ:
ૐ ઉણ્ડેરક-બલિ-પ્રિયાય નમ:
ૐ ઉન્નતાનનાય નમ:
ૐ ઉતુંગાય નમ:
ૐ ઉદાર-ત્રિદશાગ્ર-ગણ્યે નમ:
ૐ ઊર્જસ્વતે નમ:
ૐ ઊષ્મલ-મદાય નમ:
ૐ ઊહા-પોહ-દુરાસદાય નમ:
ૐ ઋગ્-યજુસ્સામ-સમ્ભૂતયે નમ:
ૐ ઋદ્ધિ-સિદ્ધિ-પ્રવર્તકાય નમ:
ૐ ઋજુ-ચિતૈક-સુલભાય નમ:
ૐ ઋણ-ત્રય-વિમોચકાય નમ:
ૐ સ્વ-ભક્તાનાં લુપ્ત-વિઘ્નાય નમ:
ૐ સુર-દ્વિષાં લુપ્ત-શક્તયે નમ:
ૐ વિમુખાર્ચાનાં લુપ્ત-શ્રિયે નમ:
ૐ લૂતા-વિસ્ફોટ-નાશનાય નમ:
ૐ એકાર-પીઠ-મધ્યસ્થાય નમ:
ૐ એકપાદ-કૃતાસનાય નમ:
ૐ એજિતાખિલ-દૈત્ય-શ્રિયે નમ:
ૐ એધિતાખિલ-સંશ્રયાય નમ:
ૐ ઐશ્વર્ય-નિધયે નમ:
ૐ ઐશ્વર્યાય નમ:
ૐ ઐહિકામુષ્મિક-પ્રદાય નમ:
ૐ એરમ્મદ-સમોન્મેષાય નમ:
ૐ ઐરાવત-નિભાનનાય નમ:
ૐ ઓંકાર-વાચ્યાય નમ:
ૐ ઓંકારાય નમ:
ૐ ઓજસ્વતે નમ:
ૐ ઓષધિ-પતયે નમ:
ૐ ઔદાર્ય-નિધયે નમ:
ૐ ઔદ્ધત્ય-ધુર્યાય નમ:
ૐ ઔન્નત્ય-નિસ્વનાય નમ:
ૐ સુર-નાગાનામઙ્કુશાય નમ:
ૐ સુર-વિદ્વિષામઙ્કુશાય નમ:
ૐ અ:-સમસ્ત-વિસર્ગાન્ત-પદેષુ-પરિકીર્તિતાય નમ:
ૐ કમણ્ડલુ-ધરાય નમ:
ૐ કલ્પાય નમ:
ૐ કપિર્દને નમ:
ૐ કલભાનનાય નમ:
ૐ કર્મ સાક્ષિણે નમ:
ૐ કર્મ-કર્ત્રે નમ:
ૐ કર્માકર્મ-ફલ-પ્રદાય નમ:
ૐ કદમ્બ-ગોલકાકારાય નમ:
ૐ કૂષ્માડ-ગણનાયકાય નમ:
ૐ કારૂણ્ય-દેહાય નમ:
ૐ કપિલાય નમ:
ૐ કથકાય નમ:
ૐ કટિ-સૂત્ર-ભૃતે નમ:
ૐ ખર્વાય નમ:
ૐ ખડ્ગ-ખાન્તાન્તસ્થાય નમ:
ૐ ખ-નિર્મલાય નમ:
ૐ ખલ્વાટ-શ્રૃંગ-નિલયાય નમ:
ૐ ખટ્વાંગિને નમ:
ૐ ખ-દુરાસદાય નમ:
ૐ ગુણાઢયાય નમ:
ૐ ગહનાય નમ:
ૐ ગ-સ્થાય નમ:
ૐ ગદ્ય-પદ્ય-સુધાર્ણવાય નમ:
ૐ ગદ્ય-ગાન-પ્રિયાય નમ:
ૐ ગર્જાય નમ:
ૐ ગીત-ગીર્વાણ-પૂર્વજાય નમ:
ૐ ગુહ્યાચાર-રતાય નમ:
ૐ ગુહ્યાય નમ:
ૐ ગુહ્યાગમ-નિરૂપિતાય નમ:
ૐ ગુહાશયાય નમ:
ૐ ગુહાબ્ધિ-સ્થાય નમ:
ૐ ગુરૂ-ગમ્યાય નમ:
ૐ ગુરોર્ગુરવે નમ:
ૐ ઘણ્ટા-ઘર્ઘરિકા-માલિને નમ:
ૐ ઘટ-કુમ્ભાય નમ:
ૐ ઘટોદરાય નમ:
ૐ ચણ્ડાય નમ:
ૐ ચણ્ડેશ્વર-સુહૃદે નમ:
ૐ ચણ્ડીશાય નમ:
ૐ ચણ્ડ-વિક્રમાય નમ:
ૐ ચરાચર-પતયે નમ:
ૐ ચિન્તામણિ-ચર્વણ-લાલસાય નમ:
ૐ છન્દસે નમ:
ૐ છન્દો-વપુષે નમ:
ૐ છન્દો-દુર્લક્ષ્યાય નમ:
ૐ છન્દ-વિગ્રહાય નમ:
ૐ જગદ્-યોનયે નમ:
ૐ જગત્-સાક્ષિણે નમ:
ૐ જગદીશાય નમ:
ૐ જગન્મયાય નમ:
ૐ જપાય નમ:
ૐ જપ-પરાય નમ:
ૐ જપ્યાય નમ:
ૐ જિહ્વા-સિંહાસન-પ્રભવે નમ:
ૐ ઝલજ્ઝલ્લોલ્લસદ્-દાન-ઝંકારિ-ભ્રમરાકુલાય નમ:
ૐ ટંકાર-સ્ફાર-સંરાવાય નમ:
ૐ ટંકારિ-મણિ-નૂપુરાય નમ:
ૐ ઠ-દ્વયી-પલ્લવાન્તસ્થ-સર્વ-મન્ત્રૈક-સિદ્ધિદાય નમ:
ૐ ડિણ્ડિ-મુણ્ડાય નમ:
ૐ ડાકિનીશાય નમ:
ૐ ડામરાય નમ:
ૐ ડિણ્ડિમ-પ્રિયાય નમ:
ૐ ઢક્કા-નિનાદ-મુદિતાય નમ:
ૐ ઢૌકાય નમ:
ૐ ઢુણ્ઢિ-વિનાયકાય નમ:
ૐ તત્વાનાં પરમાય તત્ત્વાય નમ:
ૐ તત્વં-પદ-નિરૂપિતાય નમ:
ૐ તારકાન્તર-સંસ્થાનાય નમ:
ૐ તારકાય નમ:
ૐ તારકાન્તકાય નમ:
ૐ સ્થાણવે નમ:
ૐ સ્થાણુ-પ્રિયાય નમ:
ૐ સ્થાત્રે નમ:
ૐ સ્થાવરાય જંગમાય જગતે નમ:
ૐ દક્ષ-યજ્ઞ-પ્રમથનાય નમ:
ૐ દાત્રે નમ:
ૐ દાનવ-મોહનાય નમ:
ૐ દયા-વતે નમ:
ૐ દિવ્ય-વિભનાય નમ:
ૐ દણ્ડ-ભૃતે નમ:
ૐ દણ્ડ-નાયકાય નમ:
ૐ દન્ત-પ્રભિન્નાભ્ર-માલાય નમ:
ૐ દૈત્ય-વારણ-દારણાય નમ:
ૐ દંષ્ટ્રા-લગ્ન-દ્વિપ-ઘટાય નમ:
ૐ દેવાર્થ-નૃ-ગજાકૃતયે નમ:
ૐ ધન-ધાન્ય-પતયે નમ:
ૐ ધન્યાય નમ:
ૐ ધનદાય નમ:
ૐ ધરણી-ધરાય નમ:
ૐ ધ્યાનૈક-પ્રકટાય નમ:
ૐ ધ્યેયાય નમ:
ૐ ધ્યાનાય નમ:
ૐ ધ્યાન-પરાયણાય નમ:
ૐ નન્દ્યાય નમ:
ૐ નન્દ્યાય નમ:
ૐ નિન્દ-પ્રિયાય નમ:
ૐ નાદાય નમ:
ૐ નાદ-મધ્ય-પ્રતિષ્ઠિતાય નમ:
ૐ નિષ્કલાય નમ:
ૐ નિર્મલાય નમ:
ૐ નિત્યાય નમ:
ૐ નિત્યાનિત્યાય નમ:
ૐ નિરામયાય નમ:
ૐ પરસ્મૈ વ્યોમ્ને નમ:
ૐ પરસ્મૈ ધામ્ને નમ:
ૐ પરમાત્મને નમ:
ૐ પરસ્મૈ પદાય નમ:
ૐ પરાત્પરાય નમ:
ૐ પશુ-પતયે નમ:
ૐ પશુ-પાશ-વિમોચકાય નમ:
ૐ પૂર્ણાનન્દાય નમ:
ૐ પરાનન્દાય નમ:
ૐ પુરાણ-પુરૂષોત્તમાય નમ:
ૐ પદ્મ-પ્રસન્ન-નયનાય નમ:
ૐ પ્રણતાજ્ઞાન-મોચનાય નમ:
ૐ પ્રમાણ-પ્રત્યયાતીતાય નમ:
ૐ પ્રણતાર્તિ-નિવારણાય નમ:
ૐ ફલ-હસ્તાય નમ:
ૐ ફણિ-પતયે નમ:
ૐ ફેત્કારાય નમ:
ૐ ફાણિત-પ્રિયાય નમ:
ૐ બાણાર્ચિતાઙ્ઘ્રિ-યુગલાય નમ:
ૐ બાલ-કેલિ-કુતૂહલિને નમ:
ૐ બ્રહ્મણે નમ:
ૐ બ્રહ્માર્ચિત-પદાય નમ:
ૐ બ્રહ્મચારિણે નમ:
ૐ બૃહસ્પતયે નમ:
ૐ બૃહત્તમાય નમ:
ૐ બ્રહ્મ-પરાય નમ:
ૐ બ્રહ્મણ્યાય નમ:
ૐ બ્રહ્મ-વિત્-પ્રિયાય નમ:
ૐ બૃહન્નાદાગ્રય-ચીત્કારાય નમ:
ૐ બ્રહ્માણ્ડાવલિ-મેખલાય નમ:
ૐ ભ્રુ-ક્ષેપ-દત્ત-લક્ષ્મી-કાય નમ:
ૐ ભર્ગાય નમ:
ૐ ભદ્રાય નમ:
ૐ ભયાપહાય નમ:
ૐ ભગવતે નમ:
ૐ ભક્તિ-સુલભાય નમ:
ૐ ભૂતિદાય નમ:
ૐ ભૂતિ-ભૂષણાય નમ:
ૐ ભવ્યાય નમ:
ૐ ભૂતાલયાય નમ:
ૐ ભોગદાત્રે નમ:
ૐ ભ્રૂ-મધ્ય-ગોચરાય નમ:
ૐ મન્ત્રાય નમ:
ૐ મન્ત્ર-પતયે નમ:
ૐ મિન્ત્રણે નમ:
ૐ મદ-મત્ત-મનોરમાય નમ:
ૐ મેખલાવતે નમ:
ૐ મન્દ-ગતયે નમ:
ૐ મતિ-મત્-કમલેક્ષણાય નમ:
ૐ મહા-બલાય નમ:
ૐ મહા-વીર્યાય નમ:
ૐ મહા-પ્રાણાય નમ:
ૐ મહા-મનસે નમ:
ૐ યજ્ઞાય નમ:
ૐ યજ્ઞ-પતયે નમ:
ૐ યજ્ઞ-ગોપ્ત્રે નમ:
ૐ યજ્ઞ-ફલ-પ્રદાય નમ:
ૐ યશસ્કરાય નમ:
ૐ યોગ-ગમ્યાય નમ:
ૐ યાજ્ઞિકાય નમ:
ૐ યાજક-પ્રિયાય નમ:
ૐ રસાય નમ:
ૐ રસ-પ્રિયાય નમ:
ૐ રસ્યાય નમ:
ૐ રઞ્જકાય નમ:
ૐ રાવણાર્ચિતાય નમ:
ૐ રક્ષો-રક્ષા-કરાય નમ:
ૐ રત્ન-ગર્ભાય નમ:
ૐ રાજ્ય-સુખ-પ્રદાય નમ:
ૐ લક્ષ્યાય નમ:
ૐ લક્ષ્ય-પ્રદાય નમ:
ૐ લક્ષ્યાય નમ:
ૐ લડ્ડુક-પ્રિયાય નમ:
ૐ લાન-પ્રિયાય નમ:
ૐ લાસ્ય-પરાય નમ:
ૐ લાભ-કૃતે નમ:
ૐ લોક-વિશ્રુતાય નમ:
ૐ વરેણ્યાય નમ:
ૐ વહ્નિ-વદનાય નમ:
ૐ વન્દ્યાય નમ:
ૐ વેદાન્ત-ગોચરાય નમ:
ૐ વિ-કર્ત્રે નમ:
ૐ વિશ્વતશ્ચક્ષુષે નમ:
ૐ વિધાત્રે નમ:
ૐ વિશ્વતો-મુખાય નમ:
ૐ વામ-દેવાય નમ:
ૐ વિશ્વ-નેત્રે નમ:
ૐ વજ્રિ-વજ્ર-નિવારણાય નમ:
ૐ વિશ્વ-બન્ધન-વિષ્કમ્ભા-ધારાય નમ:
ૐ વિશ્વેશ્વર-પ્રભવે નમ:
ૐ શબ્દ-બ્રહ્મણે નમ:
ૐ શમ-પ્રાપ્યાય નમ:
ૐ શમ્ભુ-શક્તિ-ગણેશ્વરાય નમ:
ૐ શાસ્ત્રે નમ:
ૐ શિખાગ્ર-નિલયાય નમ:
ૐ શરણ્યાય નમ:
ૐ શિખરીશ્વરાય નમ:
ૐ ષડ્-ઋતુ-કુસુમ-સ્રિગ્વણે નમ:
ૐ ષડાધારાય નમ:
ૐ ષડક્ષરાય નમ:
ૐ સંસાર-વૈદ્યાય નમ:
ૐ સર્વજ્ઞાય નમ:
ૐ સર્વ-ભેષજ-ભેષજાય નમ:
ૐ સૃષ્ટિ-સ્થિતિ-લય-ક્રીડાય નમ:
ૐ સુર-કુંજર-ભેદનાય નમ:
ૐ સિન્દુરિત-મહા-કુમ્ભાય નમ:
ૐ સદ્સદ્-વ્યક્તિ-દાયકાય નમ:
ૐ સાક્ષિણે નમ:
ૐ સમુદ્ર-મન્થનાય નમ:
ૐ સ્વ-સંવેદ્યાય નમ:
ૐ સ્વ-દક્ષિણાય નમ:
ૐ સ્વતન્ત્રાય નમ:
ૐ સત્ય-સંકલ્પાય નમ:
ૐ સામ-ગાન-રતાય નમ:
ૐ સુખિને નમ:
ૐ હંસાય નમ:
ૐ હસ્તિ-પિશાચીશાય નમ:
ૐ હવનાય નમ:
ૐ હવ્ય-કવ્ય-ભુજે નમ:
ૐ હવ્યાય નમ:
ૐ હુત-પ્રિયાય નમ:
ૐ હર્ષાય નમ:
ૐ હૃલ્લેખા-મન્ત્ર-મધ્યગાય નમ:
ૐ ક્ષેત્રાધિપાય નમ:
ૐ ક્ષમા-ભર્ત્રે નમ:
ૐ ક્ષમા-પર-પરાયણાય નમ:
ૐ ક્ષિપ્ર-ક્ષેમ-કરાય નમ:
ૐ ક્ષેમાનન્દાય નમ:
ૐ ક્ષોણી-સુર-દ્રુમાય નમ:
ૐ ધર્મ-પ્રદાય નમ:
ૐ અર્થદાય નમ:
ૐ કામ-દાત્રે નમ:
ૐ સૌભાગ્ય-વર્ધનાય નમ:
ૐ વિદ્યા-પ્રદાય નમ:
ૐ વિભવદાય નમ:
ૐ ભુક્તિ-મુક્તિ-ફલ-પ્રદાય નમ:
ૐ આભિરૂપ્ય-કરાય નમ:
ૐ વીર-શ્રી-પ્રદાય નમ:
ૐ વિજય-પ્રદાય નમ:
ૐ સર્વ-વશ્ય-કરાય નમ:
ૐ ગર્ભ-દોષઘ્ને નમ:
ૐ પુત્ર-પૌત્રદાય નમ:
ૐ મેધાદાય નમ:
ૐ કીર્તિદાય નમ:
ૐ શોક-હારિણે નમ
ૐ દૌર્ભાગ્ય-નાશનાય નમ:
ૐ પ્રતિ-વાદિ-મુખ-સ્તમ્ભાય નમ:
ૐ રૂષ્ટ-ચિત્ત-પ્રસાદનાય નમ:
ૐ પરાભિચાર-શમનાય નમ:
ૐ દુ:ખ-ભંજન-કારકાય નમ:
ૐ લવાય નમ:
ૐ ત્રુટયે નમ:
ૐ કલાયૈ નમ:
ૐ કાષ્ઠાયૈ નમ:
ૐ નિમેષાય નમ:
ૐ તત્પરાય નમ:
ૐ ક્ષણાય નમ:
ૐ ઘટયૈ નમ:
ૐ મુહૂર્તાય નમ:
ૐ પ્રહરાય નમ:
ૐ દિવા-નક્તાય નમ:
ૐ અહર્નિશાય નમ:
ૐ પક્ષાય નમ:
ૐ માસાય નમ:
ૐ અયનાય નમ:
ૐ વર્ષાય નમ:
ૐ યુગાય નમ:
ૐ કલ્પાય નમ:
ૐ મહા-લયાય નમ:
ૐ રાશયે નમ:
ૐ તારાયૈ નમ:
ૐ તિથયે નમ:
ૐ યોગાય નમ:
ૐ વારાય નમ:
ૐ કરણાય નમ:
ૐ અંશકાય નમ:
ૐ લગ્નાય નમ:
ૐ હોરાયૈ નમ:
ૐ કાલ-ચક્રાય નમ:
ૐ મેરવે નમ:
ૐ સપ્તિર્ષભ્યો નમ:
ૐ ધ્રુવાય નમ:
ૐ રાહવે નમ:
ૐ મન્દાય નમ:
ૐ કવયે નમ:
ૐ જીવાય નમ:
ૐ બુધાય નમ:
ૐ ભૌમાય નમ:
ૐ શશિને નમ:
ૐ રવયે નમ:
ૐ કાલાય નમ:
ૐ સૃષ્ટયે નમ:
ૐ સ્થિતયે નમ:
ૐ વિશ્વસ્મૈ સ્થાવરાય જંગમાય નમ:
ૐ ભુવે નમ:
ૐ અદ્ભયો નમ:
ૐ અગ્નયે નમ:
ૐ મરૂતે નમ:
ૐ વ્યોમ્ને નમ:
ૐ અહઙ્કૃતયે નમ:
ૐ પ્રકૃતયે નમ:
ૐ પુંસે નમ:
ૐ બ્રહ્મણે નમ:
ૐ વિષ્ણવે નમ:
ૐ શિવાય નમ:
ૐ રૂદ્રાય નમ:
ૐ ઈશાય નમ:
ૐ શક્તયે નમ:
ૐ સદા-શિવાય નમ:
ૐ ત્રિદશેભ્યો નમ:
ૐ પિતૃભ્યો નમ:
ૐ સિદ્ધેભ્યો નમ:
ૐ યક્ષેભ્યો નમ:
ૐ રક્ષોભ્યો નમ:
ૐ કિન્નરેભ્યો નમ:
ૐ સાધ્યેભ્યો નમ:
ૐ વિદ્યાધરેભ્યો નમ:
ૐ ભૂતેભ્યો નમ:
ૐ ખગેભ્યો નમ:
ૐ સમુદ્રભ્યો નમ:
ૐ સરિદ્ભ્યો નમ:
ૐ શૈલેભ્યો નમ:
ૐ ભૂતાય નમ:
ૐ ભવ્યાય નમ:
ૐ ભવોદ્ભવાય નમ:
ૐ સાંખયાય નમ:
ૐ પાતંજલાય નમ:
ૐ યોગાય નમ:
ૐ પુરાણેભ્યો નમ:
ૐ શ્રુત્યૈ નમ:
ૐ સ્મૃત્યૈ નમ:
ૐ વેદાંગેભ્યો નમ:
ૐ સદાચારાય નમ:
ૐ મીમાંસાયૈ નમ:
ૐ ન્યાય-વિસ્તરાય નમ:
ૐ આયુર્વેદાય નમ:
ૐ ધનુર્વેદાય નમ:
ૐ ગાન્ધર્વાય નમ:
ૐ કાવ્ય-નાટકાય નમ:
ૐ વૈખાનસાય નમ:
ૐ ભાગવતાય નમ:
ૐ સાત્વતાય નમ:
ૐ પાઞ્ચ-રાત્રકાય નમ:
ૐ શૈવાય નમ:
ૐ પાશુપતાય નમ:
ૐ કાલા-મુખાય નમ:
ૐ ભૈરવ-શાસનાય નમ:
ૐ શાક્તાય નમ:
ૐ વૈનાયકાય નમ:
ૐ સૌરાય નમ:
ૐ જૈનાય નમ:
ૐ આર્હત-સંહિતાયૈ નમ:
ૐ સતે નમ:
ૐ અસતે નમ:
ૐ વ્યક્તાય નમ:
ૐ અ-વ્યક્તાય નમ:
ૐ સ-ચેતનાય નમ:
ૐ અ-ચેતનાય નમ:
ૐ બન્ધાય નમ:
ૐ મોક્ષાય નમ:
ૐ સુખાય નમ:
ૐ ભોગાય નમ:
ૐ અ-યોગાય નમ:
ૐ સત્યાય નમ:
ૐ અણવે નમ:
ૐ મહતે નમ:
ૐ સ્વસ્તિ નમ:
ૐ હું નમ:
ૐ ફટ્ નમ:
ૐ સ્વધા નમ:
ૐ સ્વાહા નમ:
ૐ શ્રૌષ્ટ્ નમ:
ૐ વૌષ્ટ્ નમ:
ૐ વષટ્ નમ:
ૐ નમો નમ:
ૐ જ્ઞાનાય નમ:
ૐ વિજ્ઞાનાય નમ:
ૐ આનન્દાય નમ:
ૐ બોધાય નમ:
ૐ સંવિદે નમ:
ૐ શમાય નમ:
ૐ યમાય નમ:
ૐ એકસ્મૈ નમ:
ૐ એકાક્ષરાધારાય નમ:
ૐ એકાક્ષર-પરાયણાય નમ:
ૐ એકાગ્ર-ધિયે નમ:
ૐ એક-વીરાય નમ:
ૐ એકાનેક-સ્વરૂપ-ધૃતે નમ:
ૐ દ્વિ-રૂપાય નમ:
ૐ દ્વિ-ભુજાય નમ:
ૐ દ્વયક્ષાય નમ:
ૐ દ્વિરદાય નમ:
ૐ દ્વીપ-રક્ષકાય નમ:
ૐ દ્વૈ-માતુરાય નમ:
ૐ દ્વિ-વદનાય નમ:
ૐ દ્વન્દ્વાતીતાય નમ:
ૐ દ્વયાતિગાય નમ:
ૐ ત્રિ-ધામ્ને નમ:
ૐ ત્રિ-કરાય નમ:
ૐ ત્રેતા-ત્રિવર્ગ-ફલ-દાયકાય નમ:
ૐ ત્રિગુણાત્મને નમ:
ૐ ત્રિલોકાદયે નમ:
ૐ ત્રિશક્તિશાય નમ:
ૐ ત્રિલોચનાય નમ:
ૐ ચતુર્બાહવે નમ:
ૐ ચતુર્દન્તાય નમ:
ૐ ચતુરાત્મને નમ:
ૐ ચતુર્મુખાય નમ:
ૐ ચતુર્વિધોપાય-મયાય નમ:
ૐ ચતુર્વર્ણાશ્રમાશ્રયાય નમ:
ૐ ચતુર્વિધ-વચો-વૃત્તિ-પરિવૃત્તિ-પ્રવર્તકાય નમ:
ૐ ચતુર્થી-પૂજન-પ્રીતાય નમ:
ૐ ચતુર્થી-તિથિ-સમ્ભવાય નમ:
ૐ પંચાક્ષરાત્મને નમ:
ૐ પંચાત્મને નમ:
ૐ પંચાસ્યાય નમ:
ૐ પંચ-કૃત્ય-કૃતે નમ:
ૐ પંચાધારાય નમ:
ૐ પંચ-વર્ણાય નમ:
ૐ પંચાક્ષર-પરાયણાય નમ:
ૐ પંચ-તાલાય નમ:
ૐ પંચ-કરાય નમ:
ૐ પંચ-પ્રણવ-ભાવિતાય નમ:
ૐ પંચ-બ્રહ્મ-મય-સ્ફૂર્તયે નમ:
ૐ પંચાવરણ-વારિતાય નમ:
ૐ પંચ-ભક્ષ્ય-પ્રિયાય નમ:
ૐ પંચ-બાણાય નમ:
ૐ પંચ-શિવાત્મકાય નમ:
ૐ ષટ્-કોણ-પીઠાય નમ:
ૐ ષટ્-ચક્ર-ધામ્ને નમ:
ૐ ષડ્-ગ્રિન્થ-ભેદકાય નમ:
ૐ ષડધ્વ-ધ્વાન્ત-વિધ્વંસિને નમ:
ૐ ષડઙ્ગુલ-મહા-હૃદાય નમ:
ૐ ષણ્મુખાય નમ:
ૐ ષણ્મુખ-ભ્રાત્રે નમ:
ૐ ષટ્-શક્તિ-પરિવારિતાય નમ:
ૐ ષડ્-વૈરિ-વર્ગ-વિધ્વંસિને નમ:
ૐ ષડૂર્મિ-ભય-ભંજનાય નમ:
ૐ ષટ્-તર્ક-દૂરાય નમ:
ૐ ષટ્-કર્મ-નિરતાય નમ:
ૐ ષડ્-રસાશ્રયાય નમ:
ૐ સપ્ત-પાતાલ-ચરણાય નમ:
ૐ સપ્ત-દ્વીપોરૂ-મણ્ડલાય નમ:
ૐ સપ્ત-સ્વર્લોક-મુકુટાય નમ:
ૐ સપ્ત-સપ્તિ-વર-પ્રદાય નમ:
ૐ સન્તાંગ-રાજ્ય-સુખદાય નમ:
ૐ સપ્તિર્ષ-ગણ-મણ્ડિતાય નમ:
ૐ સપ્તછન્દો-નિધયે નમ:
ૐ સપ્ત-હોત્રે નમ:
ૐ સપ્ત-સ્વરાશ્રયાય નમ:
ૐ સપ્તાબ્ધિ-કેલિ-કાસારાય નમ:
ૐ સપ્ત-માતૃ-નિષેવિતાય નમ:
ૐ સપ્તચ્છન્દો-મોદ-મદાય નમ:
ૐ સપ્તચ્છન્દો-મખ-પ્રભવે નમ:
ૐ અષ્ટ-મૂર્તિ-ધ્યેય-મૂર્તયે નમ:
ૐ અષ્ટ-પ્રકૃતિ-કારણાય નમ:
ૐ અષ્ટાંગ-યોગ-ફલ-ભુવે નમ:
ૐ અષ્ટૈશ્વર્ય-પ્રદાયકાય નમ:
ૐ અષ્ટ-પીઠોપ-પીઠ-શ્રિયે નમ:
ૐ અષ્ટ-માતૃ-સમાવૃતાય નમ:
ૐ અષ્ટ-ભૈરવ સેવ્યાય નમ:
ૐ અષ્ટ-વસુ-વન્દ્યાય નમ:
ૐ અષ્ટ-મૂર્તિ-ભૃતે નમ:
ૐ અષ્ટ-ચક્ર-સ્ફુરન્મૂર્તયે નમ:
ૐ અષ્ટ-દ્રવ્ય-હવિ:-પ્રિયાય નમ:
ૐ નવ-નાગાસનાધ્યાસિને નમ:
ૐ નવ-નિધ્યનુ-શાસિત્રે નમ:
ૐ નવદ્વાર-પુરાધારાય નમ:
ૐ નવાધાર-નિકેતનાય નમ:
ૐ નવ-નારાયણ-સ્તુત્યાય નમ:
ૐ નવ-દુર્ગા-નિષેવિતાય નમ:
ૐ નવનાથ-મહાનાથાય નમ:
ૐ નવનાગ-વિભૂષણાય નમ:
ૐ નવરત્ન-વિચિત્રાંગાય નમ:
ૐ નવશક્તિ-શિરો-ધૃતાય નમ:
ૐ દશાત્મકાય નમ:
ૐ દશ-ભુજાય નમ:
ૐ દશ-દિક્પતિ-વિન્દતાય નમ:
ૐ દશાધ્યાયાય નમ:
ૐ દશ-પ્રાણાય નમ:
ૐ દશેન્દ્રિય-નિયામકાય નમ:
ૐ દશાક્ષર-મહામન્ત્રાય નમ:
ૐ દશાશા-વ્યાપિ-વિગ્રહાય નમ:
ૐ એકાદશાદિભિ-રૂદૈ:-સ્તુતાય નમ:
ૐ એકાદશાક્ષરાય નમ:
ૐ દ્વાદશોદ્દણ્ડ–દોર્દણ્ડાય નમ:
ૐ દ્વાદશાન્ત-નિકેતનાય નમ:
ૐ ત્રયોદશાભિધા·ભિન્ન-વિશ્વદેવાધિ-દૈવતાય નમ:
ૐ ચતુર્દશેન્દ્ર-વરદાય નમ:
ૐ ચતુર્દશ-મનુ-પ્રભવે નમ:
ૐ ચતુર્દશાદિ-વિદ્યાઢયાય નમ:
ૐ ચતુર્દશ-જગત્-પ્રભવે નમ:
ૐ સામ-પંચ-દશાય નમ:
ૐ પંચદશી-શીતાંશુ-નિર્મલાય નમ:
ૐ ષોડશાધાર-નિલયાય નમ:
ૐ ષોડશ-સ્વા-માતૃકાય નમ:
ૐ ષોડશાન્ત-પદાવાસાય નમ:
ૐ ષોડશેન્દુ-કલાત્મકાય નમ:
ૐ કલાયૈ-સપ્ત-દશ્યૈ નમ:
ૐ સપ્ત-દશાય નમ:
ૐ સપ્ત-દશાક્ષરાય નમ:
ૐ અષ્ટાદશ-દ્વીપ-પતયે નમ:
ૐ અષ્ટાદશ-પુરાણ-કૃતે નમ:
ૐ અષ્ટાદશૌષધી-સૃષ્ટયે નમ:
ૐ અષ્ટાદશ-વિધિ-સ્મૃતાય નમ:
ૐ અષ્ટાદશ-લિપિ-વ્યષ્ટિ-સમષ્ટિ-જ્ઞાન-કોવિદાય નમ:
ૐ એકવિંશાય પુંસે નમ:
ૐ એકવિંશત્યઙ્ગુલિ-પલ્લવાય નમ:
ૐ ચતુર્વિંશતિ-તત્ત્વાત્મને નમ:
ૐ પંચ-વિંશાખ્ય-પુરૂષાય નમ:
ૐ સપ્તવિંશતિ-તારેશાય નમ:
ૐ સપ્તવિંશતિ-યોગકૃતે નમ:
ૐ દ્વાત્રિંશદ્-ભૈરવાધીશાય નમ:
ૐ ચતુસ્ત્રિંન્મહા-હૃદાય નમ:
ૐ ષટ્-ત્રિંશત્-તત્ત્વ-સમ્ભૂતયે નમ:
ૐ અષ્ટત્રિંશત્-કલા-તનવે નમ:
ૐ નમદેકોન-પંચાશન્મરૂદ્-વર્ગ-નિરર્ગલાય નમ:
ૐ પંચાશદક્ષર-શ્રેણ્યૈ નમ:
ૐ પંચાશદ્-રૂદ્ર-વિગ્રહાય નમ:
ૐ પંચાશદ્-વિષ્ણુ-શક્તિશાય નમ:
ૐ પંચાશન્માતૃકા-લયાય નમ:
ૐ દ્વિ-પંચાશદ્-વપુશ્શ્રેણ્યૈ નમ:
ૐ ત્રિષષ્ટયક્ષર-સંશ્રયાય નમ:
ૐ ચતુષ્ષષ્ટયર્ણ-નિર્ણેત્રે નમ:
ૐ ચતુષ્ષષ્ટિ-કલા-નિધયે નમ:
ૐ ચતુષ્ષષ્ટિ-મહાસિદ્ધ-યોગિની-વૃન્દ-વિન્દતાય નમ:
ૐ અષ્ટ-ષષ્ટિ-મહાતીર્થ-ક્ષેત્રભૈરવ-ભાવનાય નમ:
ૐ ચતુર્ણવતિ-મન્ત્રાત્મને નમ:
ૐ ષણ્ણવત્યધિક-પ્રભવે નમ:
ૐ શતાનન્દાય નમ:
ૐ શત-ધૃતયે નમ:
ૐ શત-પત્રાયતેક્ષણાય નમ:
ૐ શતાનીકાય નમ:
ૐ શત-મખાય નમ:
ૐ શતધાર-વરાયુધાય નમ:
ૐ સહસ્ત્ર-પત્ર-નિલયાય નમ:
ૐ સહસ્ત્ર-ફણ-ભૂષણાય નમ:
ૐ સહસ્ત્ર-શીર્ષ્ણે-પુરૂષાય નમ:
ૐ સહસ્ત્રાક્ષાય નમ:
ૐ સહસ્ત્ર-પદે નમ:
ૐ સહસ્ત્રનામ-સંસ્તુત્યાય નમ:
ૐ સહસ્ત્રાક્ષ-બલાપહાય નમ:
ૐ દશ-સાહસ્ત્ર-ફણભૃત્-ફણિરાજ-કૃતાસનાય નમ:
ૐ અષ્ટાશીતિ-સહસ્ત્રાદ્ય-મહર્ષિ-સ્તોત્ર-યન્ત્રિતાય નમ:
ૐ લક્ષાધીશ-પ્રિયાધારાય નમ:
ૐ લક્ષાધાર-મનોમયાય નમ:
ૐ ચતુર્લક્ષ-જપ-પ્રિતાય નમ:
ૐ ચતુર્લક્ષ-પ્રકાશિતાય નમ:
ૐ ચતુરશીતિ-લક્ષાણાં જીવાનાં દેહ-સંસ્થિતાય નમ:
ૐ કોટિ-સૂર્ય-પ્રતીકાશાય નમ:
ૐ કોટિ-ચન્દ્રાંશુ-નિર્મલાય નમ:
ૐ શિવા-ભવાધ્યુષ્ટ-કોટિ-વિનાયક-ધુરન્ધરાય નમ:
ૐ સપ્તકોટિ-મહામન્ત્ર-મન્ત્રિતાવયવ-દ્યુતયે નમ:
ૐ ત્રયસ્ત્રિંશત્-કોટિ-સુરશ્રેણી-પ્રણત-પાદુકાય નમ:
ૐ અનન્ત-નામ્ને નમ:
ૐ અનન્ત-શ્રિયે નમ:
ૐ અનન્તાનન્ત-સૌખ્યદાય નમ

By Jitendra Ravia

Jitendra RaviaIndian Journalist/Reporter, Editor of Daily News Paper, Writer/author of Magazine jeevanshailee, with responsibility of the Electronic media channel, GTPL. He is a digital marketing consultant who specializes in influencer marketing, content marketing, and SEO. He is the Co-Founder of Raj Technologies Pvt. Ltd., a IT company.

 
Brahmin Social Network
ભારતના વિકાસની સાથો-સાથ બ્રાહ્મણોની જીવનશૈલી, વ્યાપારિક પધ્ધતિ અને અભ્યાસ, જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અને તેના માધ્યમોમાં આમૂલ પરિવર્તન જણાયું છે. સમય સાથે કદમ મેળવીને ચાલે તે માનવી પ્રગતિના સર્વોત્તમ શિખરે પહોંચે છે, આ ઉક્તિને સાર્થક કરતા હોય તેમ બ્રાહ્મણો વધુ કોર્પોરેટ બની રહ્યા છે અને આધુનિક વિજ્ઞાનની સાથે જોડાઇને વિકાસ સાધી રહ્યા છે. બ્રાહ્મસમાજ માટે આ અમારો સ્વતંત્ર અને અલાયદો પ્રયાસ છે. જેને બ્રાહ્મણ મિત્રો, વાંચકો અને નેટ સર્ફર વધાવી લેશે તેવી આશા છે. brahm-samaj-requirement-ad
 
Spread the Word - brahm samaj
 
market decides
Font Converter online
 
Brahmin Social Network
 
Sponsors
 
jeevanshailee
 
 
 
Brahm Samaj Events