રાજા દશરથ રચિત શનિ સ્તુતિ
Facebook0Twitter0StumbleUpon0Pinterest0Reddit0WhatsApp

દશરથ રચિત શનિ સ્તુતિ

નમ: કૃષ્ણાય નીલાય શિતિકણ્ઠ નિભાય ચ।
નમ: કાલાગ્નિરૂપાય કૃતાન્તાય ચ વૈ નમ: ।।
નમો નિર્માંસ દેહાય દીર્ઘશ્મશ્રુજટાય ચ ।
નમો વિશાલનેત્રાય શુષ્કોદર ભયાકૃતે।।૨૬
નમ: પુષ્કલગાત્રાય સ્થૂલરોમ્ણેઽથ વૈ નમ:।
નમો દીર્ઘાય શુષ્કાય કાલદંષ્ટ્ર નમોઽસ્તુ તે।।
નમસ્તે કોટરાક્ષાય દુર્નરીક્ષ્યાય વૈ નમ: ।
નમો ઘોરાય રૌદ્રાય ભીષણાય કપાલિને।।
નમસ્તે સર્વભક્ષાય બલીમુખ નમોઽસ્તુ તે।
સૂર્યપુત્ર નમસ્તેઽસ્તુ ભાસ્કરેઽભયદાય ચ ।।
અધોદૃષ્ટે: નમસ્તેઽસ્તુ સંવર્તક નમોઽસ્તુ તે।
નમો મન્દગતે તુભ્યં નિસ્ત્રિંશાય નમોઽસ્તુતે ।।
તપસા દગ્ધ-દેહાય નિત્યં યોગરતાય ચ ।
નમો નિત્યં ક્ષુધાર્તાય અતૃપ્તાય ચ વૈ નમ: ।।
જ્ઞાનચક્ષુર્નમસ્તેઽસ્તુ કશ્યપાત્મજ-સૂનવે ।
તુષ્ટો દદાસિ વૈ રાજ્યં રુષ્ટો હરસિ તત્ક્ષણાત્ ।।
દેવાસુરમનુષ્યાશ્ચ સિદ્ધ-વિદ્યાધરોરગા:।
ત્વયા વિલોકિતા: સર્વે નાશં યાન્તિ સમૂલત:।।
પ્રસાદ કુરુ મે સૌરે ! વારદો ભવ ભાસ્કરે।
એવં સ્તુતસ્તદા સૌરિર્ગ્રહરાજો મહાબલ: ।।

By Jitendra Ravia

Jitendra RaviaIndian Journalist/Reporter, Editor of Daily News Paper, Writer/author of Magazine jeevanshailee, with responsibility of the Electronic media channel, GTPL. He is a digital marketing consultant who specializes in influencer marketing, content marketing, and SEO. He is the Co-Founder of Raj Technologies Pvt. Ltd., a IT company.

 
Spread the Word - brahm samaj
 
market decides
 
Brahmin Social Network
 
Sponsors
 
jeevanshailee
 
 
 
Brahm Samaj Events