બ્રહ્ર્મ સુકતમ

બ્રહ્ર્મ સુકતમ બ્રહ્ર્મ સુકતમ

|| બ્રહ્ર્મ સુકતમ ||
કદાચિન્મિલિતા દેવા ઇદ્રાધાશ્ચૈવ સર્વશઃ |
સત્યલોકં સમાસાધ દદશુઃ પદ્મ સંભવમ ||૧||
પધ્મકોશ સમુદ્ભુતં પદમબોધ સપ્રભમ |
ચતુર્વકત્રં ચતુર્વેદં ચતુરાગમ પુજિતમ ||૨||
ચતુર્વર્ણધરં દેવં ચાતુહોત્રપ્રવર્તકમ |
કૃષ્ણ જિનધરં શાન્તં પ્રભુ પ્રભવતામપિ ||૩||
સ્વયંભુવમ્ચિન્ત્યં ચ સર્વસંહાર કારણમ |

દક્ષિણાસ્વદના જજાતો યર્જુવેદસ્તથૈવ ચ |
યાંશ્ચ માધદના જજાત અત્વથર્વા તદન્તરમ ||૧૬||
ઊતરાન્મુખતો જાતઃ સામવેદસ્તથૈવ ચ |
બ્રાહ્મણાસ્તે મુખાજજાત બાહુંભ્યાં ક્ષત્રિયાસ્તથા ||૧૭||
ઉરુવયાતથા વૈશ્યાઃ પાદારછુદ્રાસ્તથૈવ ચ |
વિધુતોયાનિ મેધાશ્ય ગ્રહાસ્ગ્ચેન્દ્ર ધનુંષી ચ ||૧૮||
ત્વતઃ પ્રભો પ્રસૂતાનિ પ્રલીયન્તે તથા ત્વયિ|
સ્વયંભુર્ભગવાન્વિષ્ણુ દેવદેવઃસનાતનઃ ||૧૯||
નમામિ તુલ્યં ભગવંસ્ત્વં હરસ્યખિલં જગત |
ત્વતેજસા મયા દૈત્યાયે યુધ્ધે વિનિપાતિતાઃ ||૨૦||
તે ક્ષિતો ક્ષત્રિયા જાતાઃ પીડયન્તિ ક્ષમાં ચયામ |
તેષાં ભારેણ ખિન્નેયં ત્વત્સકાશ મુપોગતા ||૨૧||
વસુધા વસુધાપાલ તાં ત્રાયસ્ય નમોસ્તુ તે ||
માર્કણ્ડેય ઊવાચ |
એવં પિતામહો દેવઃ સ્તુતઃ શક્રેણ ધીમતા ||૨૨||
ગુરુણા તુ સમે તેન પૂજયામાસ ગોત્રભિત્|
પુજયા સુપ્રસન્નાસ્યઃ શક્રં શંકરસ્ય ચ |
ભવચ્યિકીર્ષિતં સર્વ નિવેદયત મા ચિરમ્|
ઊપાયં ક્ષત્રિય વધે શંકરઃ કથષિષ્યતિ||૨૪||
ઇત્યેવ મુકતાસ્તુ પિતા મહેન જગ્મુઃસુરાઃરુદ્રસભા ગૃહેંઃ તે|
શક્રશ્ય દેવી ચ વસુન્ધરા ચ ગુરુઃપુરાણઃપ્રસમૈકશીલઃ||૨૫||

 

By Rekha Mehta

Rekha MehtaGreetings - I'm E Marketing Specialist. I have strong background in world of Internet based marketing with SEO/SEM and e business solutions.I'm passionate about showing fellow professionals how to develop powerful profitable e business website.

 
Brahmin Social Network
ભારતના વિકાસની સાથો-સાથ બ્રાહ્મણોની જીવનશૈલી, વ્યાપારિક પધ્ધતિ અને અભ્યાસ, જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ અને તેના માધ્યમોમાં આમૂલ પરિવર્તન જણાયું છે. સમય સાથે કદમ મેળવીને ચાલે તે માનવી પ્રગતિના સર્વોત્તમ શિખરે પહોંચે છે, આ ઉક્તિને સાર્થક કરતા હોય તેમ બ્રાહ્મણો વધુ કોર્પોરેટ બની રહ્યા છે અને આધુનિક વિજ્ઞાનની સાથે જોડાઇને વિકાસ સાધી રહ્યા છે. બ્રાહ્મસમાજ માટે આ અમારો સ્વતંત્ર અને અલાયદો પ્રયાસ છે. જેને બ્રાહ્મણ મિત્રો, વાંચકો અને નેટ સર્ફર વધાવી લેશે તેવી આશા છે. brahm-samaj-requirement-ad
 
Spread the Word - brahm samaj
 
market decides
Font Converter online
 
Brahmin Social Network
 
Sponsors
 
jeevanshailee
 
 
 
Brahm Samaj Events