ગુરુત્વાકર્ષણ સિદ્રાંત વિશે સૌથી પ્રથમ ઉચ્ચાર્યુઃ ભારતીય સંસ્કૃતિએ…
Facebook0Twitter0StumbleUpon0Pinterest0Reddit0WhatsApp

ગુરુત્વાકર્ષણ સિદ્રાંત વિશે સૌથી પ્રથમ ઉચ્ચાર્યુઃ ભારતીય સંસ્કૃતિએ…
* પશ્ચિમના લોકો કહે છે કે બ્રિટીશ વિજ્ઞાની ઐઝેક ન્યુટને ૧૭મી સદીમાં ગુરુત્વાકર્ષણ સિદ્રાંત શોધ્યો.

 
Spread the Word - brahm samaj
 
market decides
 
Brahmin Social Network
 
Sponsors
 
jeevanshailee
 
 
 
Brahm Samaj Events