Ahmedabad
Date : 25-01-2020 07:13:32
Sunrise 07:21:58
Sunset 18:21:15
Day Duration 10:59:17
Night Duration 13:00:54

Tithi PRATHMA upto 4:22:32, 26-Jan-2020
Paksha SHUKLA
Naksatra SHARAVANA upto 4:27:32, 26-Jan-2020
Yoga SIDDHI upto 2:9:15, 26-Jan-2020
Vaar SHANIVAAR

Samvat 2076 Vikram Samvat (From Kartik)
Sak Samvat 1941
Ayan UTTARAYAN
Gol DAKSIN
Ritu SHISHIR
Surya 10 Cap 23' 36"
Chandra 12 Cap 18' 55"

Chitra Ayanamsa 24° 08' 012.767"

Sponsors